Evy Einarsen style=

Evy Einarsen

President
Ronja Thomassen style=

Ronja Thomassen

Visepresident
Janny style=

Janny

Sekretær
Ragnar Thomassen style=

Ragnar Thomassen

Kasserer
Trygve Myrmel style=

Trygve Myrmel

Aktivitetsleder Styremedlem
Judith style=

Judith

Klubbmester
Turid Thomassen style=

Turid Thomassen

Medlemsansvarlig
Sigrid style=

Sigrid

Styremedlem
Olaf Helge Lingås style=

Olaf Helge Lingås

Styremedlem
Sigdis Gunvor style=

Sigdis Gunvor

Styremedlem
Nina Sætrum style=

Nina Sætrum

Styremedlem